Vedtægter for Gørlev og omegns Lokalråd
 
§1. Navn
Stk. 1.
Lokalrådets navn er ”Gørlev og omegns Lokalråd” og dets interesseområde er Gørlev, Bjerge, Svallerup og omegn. Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
 
§2. Formål
Stk. 1.
Lokalrådets formål er at varetage borgernes interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder. Det er desuden Lokalrådets opgave at medvirke til områdets udvikling.
Lokalrådet er ubetinget uafhængig af partipolitik.
 
Stk. 2.
Lokalrådets midler må kun anvendes til opfyldelse af Lokalrådets formål.
 
§3. Medlemskab
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver person, virksomhed og forening, der har interesser indenfor lokalrådets dækningsområde. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.
 
Stk. 2.
Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 
§4. Medlemsinformation
Stk. 1.
Information kan ske ved
Møder
Opslag på Facebook
Opslag på Lokalrådets hjemmeside
Omdeling
Indrykning i den lokale presse
E-mail
 
§5. Generalforsamling
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle rådets anliggender.
 
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via relevante medier (se §4, stk. 1). Indeholder dagsordenen forslag om vedtægts-ændringer, skal indkaldelsen ske med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.
 
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.
 
Stk. 4.
Kun medlemmer, som har betalt kontingent korrekt inden generalforsamlingens start har stemmeret. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde.  Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.
 
Stk. 5.
Generalforsamlingens valgte dirigent leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen være skriftlig, når mindst et medlem forlanger det.
 
Stk. 6.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig – uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af den på generalfor-samlingen fremlagte dagsorden.
 
Stk. 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Beretning om Lokalrådets virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingentet
7. Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
c. 1 revisor for 2 år
d. 1 revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
 
Stk. 8.
Sekretæren tager referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten.
 
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Der skal desuden indkaldes, når mindst 25 procent af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en skriftlig motiveret begæring derom. Hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, sker det efter samme regler og med samme frist som til en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at en begæring er fremsat.
 
§6. Bestyrelsen
Stk. 1.
Lokalrådet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at der vælges 4 medlemmer i lige år og 3 i ulige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
 
Stk. 2.
Formanden vælges for 2 år af generalforsamlingen.
 
Stk. 3.
Valg til bestyrelse ved stiftende generalforsamling:
Næstformand (1 år)
Kasserer (1 år)
2 menige bestyrelsesmedlemmer (2 år)
2 menige bestyrelsesmedlemmer (1 år)
2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
 
På efterfølgende ordinære generalforsamlinger følges §6 stk. 1.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter afholdelse af stiftende generalforsamling.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 5.
Lokalrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 
§7 Økonomi
Stk. 1.
Årsregnskabet, der følger kalenderåret, revideres og underskrives af hele bestyrelsen. Det fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 2 år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
 
§8. Lokalrådets opløsning
Stk. 1.
Lokalrådet kan kun opløses efter beslutning ved almindeligt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt i henhold til vedtægternes §5.
 
Stk. 2.
Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad Lokalrådets midler skal anvendes til. Dog skal formålet være af almennyttig karakter.