Vedtægter for Gørlev og omegns Lokalråd
 
§1. Navn
 
Stk. 1.
Lokalrådets navn er ”Gørlev og omegns Lokalråd” og dets interesseområde er Gørlev, Bjerge, Svallerup og omegn. Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.
 
§2. Formål
 
Stk. 1.
Lokalrådets formål er at varetage borgernes interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder. Det er desuden Lokalrådets opgave at medvirke til områdets udvikling.
Lokalrådet er ubetinget uafhængig af partipolitik.
 
Stk. 2.
Lokalrådets midler må kun anvendes til opfyldelse af Lokalrådets formål.
 
§3. Medlemskab
 
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver myndig person, virksomhed og forening, der går ind for foreningens formål og har interesser indenfor lokalrådets dækningsområde. Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.
Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingentet betalt.
 
Stk. 2.
Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægter, kan ekskluderes af bestyrelsen.
 
§4. Medlemsinformation
 
Stk. 1.
Information kan ske ved
Møder
Opslag på Facebook
Opslag på Lokalrådets hjemmeside
Omdeling
Indrykning i den lokale presse
E-mail
 
§5. Generalforsamling
 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle rådets anliggender.
 
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sker via relevante medier (se §4, stk. 1). Indeholder dagsordenen forslag om vedtægts-ændringer, skal indkaldelsen ske med mindst 14 dages varsel i den lokale presse.
 
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse.
 
Stk. 4.
Kun medlemmer, som har betalt kontingent inden generalforsamlingens start har stemmeret. Stemmeretten udøves ved personligt fremmøde.  Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare.
 
Stk. 5.
Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen være skriftlig, når mindst et medlem forlanger det.
 
Stk. 6.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig – uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af den på generalforsamlingen fremlagte dagsorden.
 
Stk. 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Beretning om Lokalrådets virksomhed
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingentet
7. Valg af
a. bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
c. 1 revisor for 2 år
d. 1 revisorsuppleant for 1 år
8. Eventuelt
 
Stk. 8.
Sekretæren tager referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten.
 
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil. Der skal desuden indkaldes, når mindst 25 procent af de stemmeberettigede medlemmer tilstiller bestyrelsen en skriftlig motiveret begæring derom. Hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, sker det efter samme regler og med samme frist som til en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at en begæring er fremsat.
 
§6. Bestyrelsen
 
Stk. 1.
Lokalrådet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. De 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  3 medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsessarbejdet på lige fod med den øvrige bestyrelse.  Genvalg kan finde sted.
 
Stk. 2.
Formanden vælges for 2 år af generalforsamlingen og er på valg i lige år.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest efter afholdelse af generalforsamlingen med:
 
Næstformand
Kasserer
Sekretær
menige bestyrelsesmedlemmer
 
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 5.
Lokalrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 
§7 Økonomi
 
Stk. 1.
Årsregnskabet, der følger kalenderåret, revideres og underskrives af hele bestyrelsen. Det fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor for 2 år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
 
§8. Lokalrådets opløsning
 
Stk. 1.
Lokalrådet kan kun opløses efter beslutning ved almindeligt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt i henhold til vedtægternes §5.
 
Stk. 2.
Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad Lokalrådets midler skal anvendes til. Dog skal formålet være af almennyttig karakter.
 
 
Vedtaget på  generalforsamling den 26. august 2020.